Skip to main content

Uwaga właściciele psów!

2012-04-30

Coraz częściej do Urzędu Gminy docierają sygnały o wałęsających się bezpańskich psach. Niestety jak wykazuje praktyka te psy w wielu przypadkach, nie są bezpańskie, ale posiadają właścicieli, którzy powinni za nie odpowiadać.  Posiadanie psa to duża odpowiedzialność. Na właścicielach czworonogów ciążą obowiązki, których nieprzestrzeganie podlega w zależności od stopnia przewinienia karze grzywny, ograniczenia wolności, a nawet aresztu.

O czym każdy właściciel psa powinien wiedzieć

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r – o ochronie zwierząt (t.. w Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.); ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. w Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.275 z późn. zm.) oraz „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychliki’ zatwierdzony Uchwała Nr IX/56/2007 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 października 2007 r., nakładają na właściciela czworonogów obowiązki mające na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

  • Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania  umożliwiającego identyfikację właściciela  lub opiekuna.
  • Pies może poruszać się  bez nadzoru jedynie po terenie prywatnym – pod warunkiem, że jest on ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakład bowiem na właściciela art. 77  – Kodeksu wykroczeń:
Wskazuje on, w art. 77, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”
Obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu wynika z  również „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychliki’.

Głośne szczekanie

Psy lubią sobie poszczekać o każdej porze czy to w dzień czy w nocy. O ile okazjonalne szczekanie psa nie przysporzy właścicielowi żadnych problemów – o tyle nagminne „koncerty” czworonoga mogą już stanowić problem.
Problemy te mogą wynikać zarówno z prawa wykroczeń jak i prawa cywilnego. Jeśli pies upodobał sobie koncertowanie nocą – w grę może wchodzić odpowiedzialność z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń:
Art. 51 § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
W przypadku braku reakcji posiadacza psa na jego uporczywe szczekanie nocą bez szczególnych zewnętrznych powodów może uzasadniać odpowiedzialność właściciela na podstawie art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń.
Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowana przez właścicieli psów jest puszczanie ich wolno po lesie. I tą kwestie regulują przepisy Kodeksu wykroczeń a w szczególności art. 166:
Art.166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.

Właściwe warunki

  • Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki. Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane, chronić psy przed zimnem, upałami, opadami atmosferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę. Właściciel musi także zapewnić mu karmę oraz stały dostęp do wody.
  • Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Obowiązkowe szczepienia ochronne
Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. w Dz. U z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) szczepienie powinno nastąpić w terminie 30 od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia a następnie powtarzane nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Psy rasy uznawanej za agresywną

Właściciele psów rasy uznawanej za agresywną powinni pamiętać, że utrzymywanie takiego psa wymaga zezwolenia organu gminy (wójta, burmistrza lub prezydenta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Zezwolenie wydawane jest na wniosek osoby zamierzającej utrzymywać takiego psa (art. 10 ustawy o ochronie zwierząt). Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu lub grzywny. Wykaz rasy psów uznawanych za agresywne określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U z 2003 r. Nr 77, poz. 687).
Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do poważnej tragedii! Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel.

Zobacz rasy psów uznanych za agresywne