Skip to main content

VIII Sesja Rady Gminy Rychliki

2023-11-24

Przedostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Rychliki odbyła się w dniu 24.11.2023 r. Po otwarciu Sesji i przyjęciu porządku obrad przewodniczący Tadeusz Kruk oddał głos wójtowi Zbigniewowi Lichuszewskiemu, który przedstawił ustną informację z działalności międzysesyjnej. Następnie przedstawiona została informacja na temat przygotowania do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Rychliki.

Radni rozpatrzyli i podjęli pod głosowanie projekty uchwał w sprawie:

  • Programu współpracy na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy Rychliki,
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 r.,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat,
  • wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rychliki,
  • ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
  • zajęcia stanowiska w sprawie realizacji inwestycji polegającej na budowie na terenie nieruchomości należących do Gminy Rychliki dyskontu spożywczego sieci DINO,
  • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychliki na lata 2023-2031,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez radnych jednomyślnie lub większością głosów.

Na zakończenie obrad głos oddano sołtysom, po czym przewodniczący zakończył obrady.