Skip to main content

Waloryzacja emerytur i rent rolnych od dnia 1 marca 2012 r.

2012-02-28

KRUS informuje, iż od dnia 1 marca 2012r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do dnia 29 lutego 2012 r. podlegają podwyższeniu o kwotę 71 zł.

Oznacza to, że kwoty świadczeń wzrastają o kwotę 71 zł, natomiast kwoty dodatków zostają podwyższone o 4,8%.
Kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrasta zatem od dnia 1 marca 2012 r. o 71 zł i wynosi 799 zł 18 gr miesięcznie (brutto). Do tej kwoty wzrasta również wysokość rolniczej emerytury podstawowej.
W konsekwencji od dnia 1 marca 2012 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane na dzień 29 lutego 2012 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2012 r. polega na dodaniu do kwoty świadczenia przysługującego w dniu 29 lutego 2012 r. kwoty waloryzacji w wysokości 71 zł.
Od 1 marca 2012 r. wysokość renty socjalnej wynosi 682 zł 67 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2012 r. nie może przekroczyć kwoty 1.598 zł 36 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 79 zł 92 gr).
Od tak ustalonej kwoty potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Od 1 marca 2012 r. wysokość dodatku pielęgnacyjnego (z wyjątkiem dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, który wzrośnie do kwoty 293 zł 51 gr), a także dodatku za tajne nauczanie, podlega podwyższeniu do kwoty 195 zł 67gr.
Od tej daty wzrasta do kwoty 195 zł 67 gr wysokość dodatku kombatanckiego oraz wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.
Natomiast wysokość dodatku kompensacyjnego podlega od dnia 1 marca 2012 r. podwyższeniu do kwoty 29 zł 35 gr.
Dodatek dla sieroty zupełnej wynosi od dnia 1 marca 2012 r. 367 zł 79 gr.
W związku ze zmianą najniższej emerytury od 1 marca br. wzrasta do kwoty 3.196 zł 72 gr zasiłek macierzyński; przysługuje on w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej. Natomiast kwota zasiłku pogrzebowego nadal wynosi 4.000 zł.
Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2011 r. wyniosło 3.586 zł 75 gr. W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. I tak od 1 marca 2012r. kwoty te wynoszą:
70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.510 zł 80 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 4.662 zł 80 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie części uzupełniającej emerytury/renty),
przychody między kwotą 2.510 zł 80 gr a 4.662 zł 80 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 528 zł; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 448 zł 83 gr.
W przypadku emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na kwotę dodatkowych przychodów przez nich osiąganych.
Natomiast osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy tracą prawo do tego świadczenia w przypadku objęcia ich innym ubezpieczeniem społecznym.
W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent rolniczych, które przysługują z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym powstałej wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych świadczeń.
Od dnia 1 marca 2012 r. wzrasta również wysokość ryczałtu energetycznego do kwoty 157 zł 67 gr miesięcznie.
Waloryzacja emerytur i rent zostanie przeprowadzona w marcu 2012 r. a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu br., w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności.
O nowej kwocie świadczenia emeryci i renciści zostaną poinformowani decyzjami.
Jak przewiduje się – marcowa akcja waloryzacji na terenie działania Oddziału Regionalnego KRUS w Olsztynie obejmie około 50 tys. świadczeń.