Skip to main content

Wnioski o pomoc w związku z suszą

2015-09-21

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1346), określone zostały zasady udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej dla producentów rolnych, których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.

Producenci rolni mogą do 30 września 2015 r. składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc. Formularz wniosku dostępny jest na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Na kopiach protokołów dołączanych do wniosku o udzielenie pomocy nie jest wymagana adnotacja wojewodów potwierdzająca wystąpienie szkód spowodowanych przez suszę. Jednakże producenci rolni, którzy ubiegać się będą o kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, do składanego w banku wniosku o udzielenie kredytu bankowego są obowiązani dołączyć protokół oszacowania szkód z adnotacją wojewody na tym protokole potwierdzającą wystąpienie szkody.

D Y R E K T O R 
Aleksandra Szelągowska
MINISTERSTWO ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI