Skip to main content

Współpraca z Bankiem Żywności

2018-07-04

W dniu 4 lipca br. w Urzędzie Gminy w Rychlikach odbyło się spotkanie dotyczące nawiązania współpracy oraz współfinansowania działań Banku Żywności w Elblągu na rzecz pomocy najuboższym mieszkańcom Gminy Rychliki w zakresie przekazywania bezpłatnie produktów żywnościowych pozyskiwanych z programów pomocowych  oraz  Banku Żywności.

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Rychliki, Pan  Henryk Kiejdo, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach, Pani Bożena Helwak oraz Prezes Banku Żywności w Elblągu,  Pani Teresa Bocheńska.
Podczas spotkania ustalono, że osoby uprawnione do tej formy pomocy będą mogły odbierać żywność na terenie Gminy w Rychlikach w kilku wyznaczonych punktach, spełniających warunki do prowadzenia działań związanych z wydawaniem żywności.
Prezes Banku Żywności, Pani Teresa Bocheńska, poinformowała, że Bank Żywności będzie prowadził  działania na rzecz beneficjentów w formie warsztatów edukacyjnych, kulinarnych i ekonomicznych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach będzie wydawał skierowania osobom spełniającym kryteria dochodowe w wysokości 200% kryterium dochodowego wynikającego z Ustawy o Pomocy Społecznej  tj;
•    osoby samotnie gospodarującej   634 zł x 200%   = 1268 zł
•    osoby w rodzinie                          514 zł x 200%   = 1028 zł
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek wynikających również z Ustawy o Pomocy Społecznej tj; bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba itp.