Skip to main content

Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

2020-07-24

esopsW dniu 24 lipca 2020 r. o godzinie 12:30 w Urzędzie Gminy Rychliki odbyło się publiczne otwarcie ofert organizacji pozarządowych. Na konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy Rychliki w dniu 2 lipca 2020 r. w wymaganym terminie, tj. do dnia 24 lipca 2020 r. do godz. 12:00 wpłynęła 1 oferta organizacji pozarządowej z zakresu pomocy społecznej:

– Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. Czerwonego Krzyża 2.

W wyniku postępowania konkursowego na realizację w 2020 roku powierzonego zadania przez Gminę Rychliki organizacjom pozarządowym, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert wyłoniono do dofinansowania:

Realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie Domu Środowiskowego w Kwietniewie” – Elbląskiemu Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej.

            Umowy pomiędzy Gminą Rychliki, reprezentowaną przez Wójta Gminy, a organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w konkursie ofert zostaną zawarte w terminie do 14 dni od podania niniejszej informacji. Planowane środki są uzależnione od decyzji finansowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.