Skip to main content

WYNIKI KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

2019-02-25

W dniu 19 lutego 2019 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Rychliki odbyło się publiczne otwarcie ofert organizacji pozarządowych.
Na konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy Rychliki w dniu 25 stycznia 2019 r. w wymaganym terminie, tj. do dnia 18 lutego 2019 r. do godz. 14:00 wpłynęły 2 oferty organizacji pozarządowych:
– 2 oferty na działania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zawodach, złożone przez:

  • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej w Rychlikach
  • LKS Sparta Kwietniewo.

W wyniku postępowania konkursowego na realizację w 2019 roku zadań zleconych przez Gminę Rychliki organizacjom pozarządowym, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert wyłoniono do dofinansowania:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zawodach:

  • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej kwotą 35 000,00 zł;
  • LKS Sparta Kwietniewo kwotą 6 600,00 zł.

Umowa pomiędzy Gminą Rychliki, reprezentowaną przez Wójta Gminy, a organizacją pozarządową wyłonioną w konkursie ofert zostanie zawarta w terminie do 14 dni od podania niniejszej informacji. Łączna wartość umowy wynosi 41 600,00 zł.