Skip to main content

Wyprawka szkolna 2012/2013

2012-05-11

Rządowy program (projekt) „Wyprawka szkolna”, który polega na dofinansowaniu zakupu podręczników, będzie obejmował w roku szkolnym 2012/2013 uczniów:

 

1. klas I szkoły podstawowej – w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zmianami) – czyli 504 zł netto

2. klas II-IV szkoły podstawowej – pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zmianami) – czyli 351 zł netto na osobę w rodzinie

3. uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 zł na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z powodu np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej – na podstawie decyzji dyrektora szkoły (z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej)

4. uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r, o systemie oświaty, którzy będą uczęszczać w roku szkolnym 2012/2013 do szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu będzie wynosić:

– 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

– 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,

– 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum.

Wnioski należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Rychlikach w terminie do 30 czerwca 2012 roku ( tel. kontaktowy 55 2488185)

druk wniosku do pobrania