Skip to main content

Wyprawka szkolna w 2017 roku

2017-08-30

Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej:

1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niesprawność wymieniona w pkt 1-7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły w terminie do 8 września 2017 roku.
Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu ( faktury lub rachunku).

Pobierz wniosek