Skip to main content

Wyrównywanie szans edukacyjnych

2009-04-24
Województwo Warmińsko-Mazurskie pozyskało dodatkowe środki finansowe w ramach nadkontraktacji dla Działania 2.2 ZPORR “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, na realizację programu stypendialnego wdrażanego w okresie programowania 2004-2006. Wsparciem stypendialnym objętych zostanie około 755 studentów, w wysokości 350 zł miesięcznie (maksymalna pomoc stypendialna 3150 zł), których rekrutacja odbędzie się w maju br. Ze względu na krótki okres kwalifikowalności wydatków tj. do 30.06.2009 r., skróceniu ulegnie termin przyjmowania od stypendystów stosownych dokumentów umożliwiających ubieganie się o stypendium.
STYPENDIA STUDENCKIE ZA ROK AKADEMICKI 2008/2009
W RAMACH DZIAŁANIA 2.2.
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE, ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR)

Studencie/ Studentko pojawiła się możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na stypendia studenckie za rok akademicki 2008/2009.
W ramach programu stypendialnego można uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 3 150,00 zł za okres 9 miesięcy trwającego roku akademickiego.
Stypendia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.
Stypendium przysługiwać będzie studentom, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

  1. Studiują na uczelniach publicznych i niepublicznych (rok akademicki 2008/2009).
  2. Posiadają stałe zameldowanie (w przypadku braku możliwości zameldowania stałego zameldowanie czasowe) na obszarach zmarginalizowanych w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Za obszary zmarginalizowane uznaje się obszary wiejskie (tereny poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary podlegające restrukturyzacji, zdegradowane dzielnice miast i obszary poprzemysłowe i powojskowe wyznaczone w Lokalnym Programem Rewitalizacji.
  3. Pochodzą z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo, nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ust. 1-7, ust.8a – 9 oraz ust.11 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. 2003 r. Nr 228, poz.. 2255 z późń. zm. (tj. nie wyższym niż 504 zł lub 583 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wnioski będzie można składać do sekretariatu Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego (ul. E. Plater 1 w Olsztynie). Nabór wniosków odbędzie się na początku maja br. (w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o naborze wniosków).
Do wniosku należy przede wszystkim dołączyć:

  1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (2007 rok),
  2. zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
  3. zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o zameldowaniu,
  4. zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu studiów w danym roku akademickim.

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów, określa zał. nr 1 do regulaminu stypendialnego w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy (od dn. 28.04.2009 r. regulamin będzie dostępny na stronie www.efs.warmia.mazury.pl).
Od dnia 28 kwietnia 2009 roku wszelkie informacje na temat pomocy stypendialnej zostaną umieszczone na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl.