Skip to main content

XI edycja Programu Stypendiów Pomostowych

2012-05-01

MATURZYSTO!!!
Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na stacjonarnych (dziennych) studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku SA, Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego oraz innymi instytucjami przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2012/2013.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2012 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym  lub dwustopniowym,  w  polskich   państwowych   uczelniach   mających  uprawnienia magisterskie;
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych  przedsiębiorstw gospodarki  rolnej,  którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 105, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców;
  • pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1050 zł netto, lub 1200 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kandydat do stypendium w terminie do dnia 17 sierpnia 2012 roku wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, po czym wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami i podpisany składa razem z kompletem załączników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2012 roku w tut Oddziale Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach X edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2012/2013″ (Segment IA) dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: http://www.stypendia-pomostowe.pl

Informacji o Programie udzielają: 
 
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29
tel.: (42) 632-59-91, 631-95-58,
fax: (42) 630-27-81
e-mail: styp_l_rok@stypendia-pomostowe.pl
 
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie 10-448 Olsztyn ul. Głowackiego 6
1.    Paweł Mróz tel. (89) 524-88-95 p. 107
2.    Marcin Bąk tel. (89) 524-88-94 p. 116