Skip to main content

XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP w Rychlikach

2016-06-15

W dniu 11 czerwca 2016 roku o godz. 17.00, w świetlicy wiejskiej w Jelonkach, odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rychlikach, w którym uczestniczyło 15 delegatów z poszczególnych jednostek OSP. Podczas Zjazdu przedstawione zostały sprawozdania z działalności Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rychlikach, z pracy na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej oraz z działalności finansowo – gospodarczej.

W trakcie Zjazdu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP Rychlikach złożył sprawozdanie z działalności Komisji oraz wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wniosek został przegłosowany 15-ma głosami. Powołana na czas Zjazdu Komisja Wyborcza złożyła sprawozdanie z pracy komisji. Przewodniczący Zjazdu poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o przedstawienie sprawozdania i odczytanie kolejno projektów uchwał Zjazdu. Podczas Zjazdu został wybrany nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rychlikach na następną 5-cio letnią kadencję, który ukonstytuował się następująco:
Prezes – Kiejdo Henryk
Wiceprezes – Szczepankiewicz Marcin
Wiceprezes – Cebula Marcin
Komendant Gminny – Marcinkowski Tomasz
Sekretarz – Walewski Wiesław
Skarbnik – Milewski Rafał
Członek Prezydium – Dudycz Piotr
Członek zarządu – Klimiuk Krzysztof
Członek zarządu – Król Łukasz
Członek zarządu – Komycz Sławomir
Członek zarządu – Szczepankiewicz Ryszard
Członek zarządu – Szczepankiewicz Kazimierz
Członek zarządu – Łupina Bogdan

Podczas Zjazdu została także wybrana Komisja Rewizyjna ZOG ZOSP RP w Rychlikach w następującym składzie:

Przewodniczący – Giza Paweł
Wiceprzewodniczący – Duda Ryszard
Sekretarz – Borowska Krystyna

Przedstawicielem do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Elblągu został druh Tomasz Marcinkowski.

Na zakończenie Prezes druh Henryk Kiejdo podziękował przybyłym zaproszonym gościom, druhom delegatom i przedstawicielom Zarządu ustępującego i nowo wybranego, za uczestnictwo w XI Zjeździe Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rychlikach.

{gallery}16/zjazdosp{/gallery}