Skip to main content

Zakończono rekultywację składowiska odpadów w Rychlikach

2010-07-04

Mieszkańcy Barzyny i Domków nie będą już narzekać na nieprzyjemny zapach i rozsypujące się śmieci wokół byłego składowiska. Wysypisko odpadów komunalnych położone w sąsiedztwie tych dwóch osad funkcjonowało od 1989 roku, powierzchnia składowania wynosiła około 0,75 ha. Rok 2007 był ostatnim rokiem eksploatacji składowiska ponieważ obiekt nie spełniał ustawowych norm dla tego rodzaju instalacji. W roku 2008 rozpoczęto przygotowania do procesu jego rekultywacji w ramach, którego opracowano dokumentację technicznego sposobu zamknięcia wysypiska.

W dniu 21.05.2010 r. Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo podpisał umowę z firmą Dromos na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych. Koszt inwestycji wyniósł 176 610,78 złotych brutto i w całości pochodził z budżetu gm. Rychliki. Termin zakończenia inwestycji przewidziany był na 16 lipca 2010 a przedsięwzięcie obejmowało wykonanie dwóch studzien odgazowujących, wyrównanie odpadów na powierzchni i położenie na nich kilku ochraniających warstw. Rekultywacja została przeprowadzona w kierunku leśnym. W ten sposób obiekt został dopasowany do krajobrazu występującego w rejonie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 09.12.2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. 220/2002, poz. 1858), musi być prowadzony nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem oraz jego monitoring. Obejmuje on fazę poeksploatacyjną przez okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu obiektu. Poniżej zdjęcia sprzed i po rekultywacji.

{gallery}10/11{/gallery}