Skip to main content

Zaproszenie do składania ofert – budowa wjazdu publicznego w miejscowości Jelonki

2011-06-27

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) określonego w art. 4 pkt. 8.

W związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym: „Budowa wjazdu z przepustem z drogi powiatowej nr 1185N na drogę gminną działka nr 570 w Jelonkach” Gm. Rychliki Urząd Gminy w Rychlikach prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

 

  • Wykonanie wjazdu zgodnie z dokumentacją
  • Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
  • Uzyskanie pozwolenia na wejście w pas drogi powiatowej. Opłaty za wejście w pas drogowy ponosi oferent/wykonawca.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45100000-8, 45233000-9 , 45233000-0
Termin wykonania zamówienia:

  • 30 dni od podpisania umowy + 30 dni na dostarczenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w sumie 60 dni od podpisania umowy.

Oferta powinna zawierać oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do wykonywania prac zawartych w dokumentacji projektowej oraz posiadaniu zasobów i sprzętu niezbędnego do realizacji umowy. Po wyborze oferty oferent zobowiązany jest do wskazania kierownika budowy oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem. Zastrzega się, że pozycja 7 (trylinka) przedmiaru wykonane zostaną z powierzonego materiału i nie należy wyceniać kosztu ich zakupu, ewentualnie dowóz z placu w Rychlikach.

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert – cena 100%#143

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 15 lipca 2011 r. w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:
Urząd Gminy w Rychlikach

14-411 Rychliki 86

oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres
robert.cytrycki@rychliki.pl

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
Inspektor
Robert Cytrycki
tel. 0 55 2488155, 784 028 670
fax. 0 55 2488145

w terminach godz. pomiędzy 7.15 a 15.15

Załącznikami do niniejszego zaproszenia jest dokumentacja techniczna w formie elektronicznej wraz z wzorem umowy.

pobierz