Skip to main content

Zaproszenie do składania ofert

2012-10-03

ZAPROSZENIE do składania ofert w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013 – wartość zamawianej usługi poniżej 14.000 euro.

Urząd Gminy w Rychlikach zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania ofert dotyczących zimowego utrzymania dróg gminnych w zezonie zimowym 2012/2013 – wartość zamawiawianej usługi poniżej 14.000 euro. Do obowiązków oferenta będzie należało odśnieżanie dróg gminnych, usuwanie zatorów, zasp itd. w zależności od składanego przez Urząd Gminy zapotrzebowania na wskazanych odcinkach dróg.

Szczegóły zamówienia:

  • w zależności od ilości ofert zamawiający do obsługi zimowego utrzymania dróg może wybrać kilku oferentów, którzy obsługiwać będą wskazane przez zamawiającego drogi w zależności od miejsca zamieszkania lub stacjnowania sprzętu (wykaz dróg oraz wszelkie informacje w Urzędzie Gminy w Rychlikach tel. 55 248 8155),

  • wybrany oferent rozpoczyna pracę tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie osoby wyznaczonej przez zamawiającego, chyba że wcześniej zostanie to ustalone inaczej,

  • z każdym z wybranym oferentów podpisana zostanie umowa o dzieło ze wskazaniem wyznaczonych do odśnieżania dróg; zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg w zależności od aktualnych potrzeb,

  • wynagrodzenie będzie płatne za czas faktycznie wykonanej pracy; stan gotowości nie będzie wliczany w wynagrodzenie.

    Oferta musi zawierać cenę za 1 godzinę pracy sprzętu, wykaz posiadanego sprzętu wraz z mocą silnika i rodzajem napędu, typem posiadanego pługa lub krótkim opisem, miejsce stacjonowania sprzętu i ewentualny czas rozpoczęcia pracy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez osobę wyznaczoną przez zamawiającego.

Ze względu na charakterystykę dróg gminnych (możliwość zawiewania i tworzenia wysokich zasp) zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru ofert, które zapewnią właściwe wykonanie usługi przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Przy rozpatrywaniu ofert wzięte zostaną pod uwagę przede wszystkim: cena, sprzęt i jego wyposażenie oraz miejsce stacjonowania, jednak ostateczny wybór zależeć będzie od ilości ofert i ich zawartości.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy w Rychlikach

14-411 Rychliki 86

do dnia 26 października 2012 r. włącznie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu ze względu na niewystarczającą ilość ofert.