Skip to main content

Zaproszenie na bezpłatną terapię

2016-11-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach informuje, że CENTRUM TERAPEUTYCZNO SZKOLENIOWE zaprasza na bezpłatną terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) jest to bezpłatna terapia przeznaczona dla dzieci od urodzenia, nie później niż do rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej.

Jest to pomoc przeznaczona dla dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi (między innymi z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami społecznymi, również dla dzieci, które mają orzeczenie o niepełnosprawności z powodów zdrowotnych i towarzyszących im objawów).
Pomocą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mogą być objęte tylko dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinię tą wydają publiczne lub niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Jeśli dziecko nie posiada takiej opinii, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą wystąpić do poradni psychologiczno- pedagogicznej z wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Poradnia CTS wykonuje takie badania i jeśli zachodzi potrzeba wspomagania dziecka wydaje bezpłatnie opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i obejmuje dziecko stosowną terapią.
Jeśli dziecko zostanie objęte terapią WWRD Poradnia ma obowiązek udzielić dziecku terapii w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie (zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju).

Informacje udzielane są codziennie w godzinach 10:00 – 15:00 Elbląg ul. Krótka 5, www.poradnia-cts.pl tel. (55) 236-66-03, 519-300-408