Skip to main content

Zasady uboju na użytek własny

2012-01-16

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu informuje o zasadach uboju w gospodarstwie przeżuwaczy z przeznaczeniem mięsa na użytek własny.
Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. Nr 207 póz. 1370). Na terenie gospodarstwa rolnego, w celu pozyskania mięsa na użytek własny, mogą być poddawane ubojowi następujące gatunki przeżuwaczy: cielęta do 6 m-ca życia, oraz owce i kozy w każdym wieku. Zgodnie z tymi przepisami przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone m.in. w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o identyfikacji i rejestracji zwierząt. Z powyższego wynika, że ubój na terenie gospodarstwa może być dokonywany wyłącznie przez osobę uprawnioną do jego przeprowadzenia.

Ponadto przepisy w/w rozporządzenia nakładają na posiadacza zwierząt z w/w gatunków lub osobę prowadzącą gospodarstwo, w którym dokonuje się uboju zwierząt z w/w gatunków, jeśli jest to inne gospodarstwo niż gospodarstwo w którym utrzymywane były zwierzęta, obowiązek pisemnego poinformowania powiatowego lekarza weterynarii co najmniej 24 godziny przed dokonaniem uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr l do w/w rozporządzenia. Informacja taka powinna zawierać:

 

  1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
  2. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo w którym dokonuje się uboju zwierząt, jeśli jest to inne gospodarstwo niż gospodarstwo w którym utrzymywane były zwierzęta,
  3. gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
  4. numer identyfikacyjny zwierząt,
  5. miejsce i termin uboju,
  6. imię i nazwisko osoby uprawnionej do prowadzenia uboju,
  7. inne istotne dane (np. nr telefonu informującego),
  8. oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka w sposób zgodny z prawodawstwem weterynaryjnym.

Ponadto informacja taka może zawierać zgłoszenie mięsa do badania poubojowego, które jednak nie jest obowiązkowe.
Podczas uboju w/w gatunków zwierząt szczególną uwagę należy zwrócić na tzw. materiał szczególnego ryzyka, który winien być zagospodarowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz.Urz. WE L 146 z 31.05.2001 str. l ze zm.). Materiał ten winien być niezwłocznie odjęty w trakcie procesu ubojowego, szczelnie opakowany w trwale oznakowanym opakowaniu i przekazany podmiotowi uprawnionemu do jego zbierania wraz z dokumentem handlowym.
WAŻNE!
Do materiału szczególnego ryzyka zalicza się:
– u cieląt do 6 m-ca życia – migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy, krezkę.
– u owiec i kóz do 12 m-ca życia-jelito biodrowe (kręte), śledzionę.
– u owiec i kóz powyżej 12 m-ca życia – czaszkę łącznie z mózgiem i oczami,
migdałki, jelito biodrowe (kręte), śledzionę, rdzeń kręgowy.
Ponadto do materiału szczególnego ryzyka dodatkowo zalicza się stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z w/w materiałem szczególnego ryzyka.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zapytań np. w sprawie podmiotów uprawnionych do zbierania materiału szczególnego ryzyka należy kontaktować się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Elblągu, tel. (55)2370253, 696429077.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Elblągu Jerzy Koronowski
W załączeniu wzór powiadomienia o zamiarze przeprowadzenie uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec oraz kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

pobierz wzór powiadomienia