Skip to main content

Zawiadomienie o LXIV Sesji Rady Powiatu

2024-02-19

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2024 r. o godz. 10.00, w trybie stacjonarnym, sala narad Starostwa Powiatowego w Elbląg ul. Saperów 14 a, IV piętro odbędzie LXIV Sesja VI Kadencji Rady Powiatu w Elblągu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 28 grudnia 2023 r. do 23 lutego 2024 r.

5. Informacja dotycząca podziału środków Funduszu Pracy na formy aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych oraz pracujących w 2024 roku.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Elbląskiego za 2023 rok.

7. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w Elblągu za 2023 r.

8. Podjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

8.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2024-2033.

8.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2024.

8.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

8.4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Rychliki.

8.5 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Elbląskiego w 2024 roku.

8.6 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

8.7 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Sakówko, gm. Pasłęk.

8.8 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Elblągu na 2024 rok.

8.9 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Elblągu na 2024 rok. 8.10 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużony dla Powiatu Elbląskiego – Biskupowi Elbląskiemu Jackowi Jezierskiemu.

9. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek