Skip to main content

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Rychliki

2010-06-23

Uprzejmie zawiadamiam, że IV sesja Rady Gminy Rychliki odbędzie się w dniu 30 czerwca 2010 roku (środa) o godzinie 10ºº w sali obrad przy Bibliotece Publicznej w Rychlikach, z następującym porządkiem obrad:

 1. Zgłaszanie wniosków i interpelacji radnych.
 2. Informacja ustna Wójta Gminy Rychliki o działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja o działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 2009 roku na terenie gminy Rychliki.
 4. Informacja o rozwoju sportu i turystyki na terenie gminy Rychliki.
 5. Projekty uchwał w sprawie:
 • realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 “Praca nie męka – przyszłość w Twoich rękach” na rok 2010,
 • realizacji “Programu Aktywności Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 “Praca nie męka – przyszłość w Twoich rękach” na rok 2010,
 • zmiany uchwały Nr III/8/2002 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy w Rychlikach,
 • określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 • oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości na rzecz Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd w Elblagu,
 • wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność gminy na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia.
 • zatwierdzenia wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/3/2010 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rejsyty na lata 2010-2017,
 • zatwierdzenia wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/4/2010 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jelonki na lata 2010-2017,
 • zatwierdzenia wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/39/2009 Rady Gminy Rychliki z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rychliki na lata 2009-2016.

6. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie sesji.