Skip to main content

ZMIANY W PRZEPISACH – ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

2019-01-15

1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Głównymi zmianami są:

 • Zwiększenie limitu stawki zwrotu podatku akcyzowego z 86 litrów oleju napędowego na 100 litrów oleju napędowego na hektar użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu przez wnioskodawcę zwrotu akcyzy na dzień 1 lutego danego roku;

  Dodano możliwość zwrotu podatku od posiadanego bydła. Limitem stawki zwrotu podatku akcyzowego będzie 30 litrów oleju napędowego na dużą jednostkę przeliczeniową posiadanego (DJP) bydła;

Aby uwzględnić zwrot podatku akcyzowego od posiadanych DJP bydła, przy składaniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego w dotychczasowej formie należy dołączyć:

 • Oświadczenie o średniej rocznej liczbie DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Liczbę tą ustala się jako sumę DJP w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku podzieloną przez liczbę 12. Do obliczeń DJP bydła w odniesieniu do posiadanych sztuk bydła w ustawie zamieszczono załącznik z tabelą z współczynnikami przeliczeniowymi sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe (DJP).
 • Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych o liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Dokument ten wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie:

 • od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. – termin I

oraz

 • od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. – termin II

złożyć odpowiedni wniosek do Wójt Gminy Rychliki (UWAGA! – nowy wzór wniosku – załącznik)

Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj:

– w przypadku złożenia wniosku w I terminie, faktury od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

– w przypadku złożenia wniosku w II terminie, faktury od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

 • 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

 • 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: I termin – do końca kwietnia, II termin – do końca października.

Więcej informacji można uzyskać pod nr 552488160 (A. Jundziłł)

Załączniki: