Skip to main content

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

2019-09-22

Urząd Gminy w Rychlikach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej rychliki.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://www.rychliki.pl/

 Data publikacji strony internetowej: 2007.01.29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

– strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

– wszelkie nieprawidłowości dla treści opublikowanych po 23 września 2018 r. zostaną skorygowane do 2021-31-12

– dokumenty oraz multimedia opublikowane przed 23 września 2018 r. nie są dostosowane do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

– filmy nie posiadają napisów
– część plików nie jest dostępna cyfrowo

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020.09.22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 55 248 81 55, e-mail: sekretariat@rychliki.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Rychlikach, Rychliki 86, 14-411 Rychliki

Do budynku prowadzi wejście od strony ścieżki prowadzącej do skweru z pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 

Po wejściu do budynku znajdują się schody prowadzące na parter budynku. W budynku nie ma windy. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Urząd nie zapewnia możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.