Skip to main content

Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

2013-03-07

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Uchwała nr VIII/60/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości określa wzór deklaracji oraz termin złożenia pierwszej deklaracji.

Ulotka
Uchwała wzór deklaracji
Deklaracja
Uchwała stawka i sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami