Skip to main content

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

2020-01-17

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W TOPOLNIE WIELKIM TZW. PSZOK

Zasady korzystania z PSZOK-u:

Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Rychliki zawarła umowę na odbiór odpadów, udostępnionym na stronie internetowej, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rychlikach pod adresem rychliki-ug.bip-wm.pl oraz na stronie internetowej Gminy Rychliki pod adresem www.rychliki.pl w zakładce Gospodarka Odpadami.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Topolnie Wielkim świadczy usługi w sposób i w zakresie wskazanym w regulaminie korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Rychliki, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. PSZOK czynny jest w każdy piątek, w godzinach 12.00-17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Informacji o pracy PSZOK udzielają pracownicy PSZOK na miejscu, lub telefonicznie pod nr tel. 55 307 00 55. PSZOK jest nieczynny w święta, jak również zakazuje się pozostawiania odpadów poza terenem PSZOK po godzinach jego otwarcia. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji oraz czasu przyjmowania odpadów w PSZOK opublikowane są na stronie internetowej, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rychlikach pod adresem rychliki-ug.bip-wm.pl, na stronie internetowej Gminy Rychliki pod adresem www.rychliki.pl w zakładce Gospodarka Odpadami, oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy w Rychlikach oraz w sołectwach Gminy Rychliki.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi mogą przekazać nieodpłatnie do PSZOK następujące selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone na tych nieruchomościach:

 1. chemikalia;
 2. zużyte baterie i akumulatory;
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 4. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 5. żarówki, świetlówki;
 6. metale;
 7. zużyte opony samochodowe w ilości nie większej niż 4 sztuki na 1 osobę rocznie;
 8. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż 350 kg na 1 osobę rocznie;
 9. odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (np. zużyte igły i strzykawki, paski do gleukometru itp.);
 10. farby, tusze, kleje, lepiszcza;
 11. tworzywa sztuczne;
 12. szkło,
 13. urządzenia zawierające freony;
 14. odpady biodegradowalne.

Odpady niebezpieczne, płynne (chemikalia, farby, oleje) lub odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Rychliki.

Chcąc oddać odpady, o których mowa w ust. 2 do PSZOK w Topolnie Wielkim bez ponoszenia dodatkowych opłat, oddający odpady winien na początku zgłosić to do Urzędu Gminy w Rychlikach w celu wystawienia przez pracownika Gminy zaświadczenia  potwierdzającego objęcie go systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rychliki. Następnie przed rozładunkiem winien on przedstawić wyżej wymienione zaświadczenie oraz dokument potwierdzający tożsamość pracownikowi PSZOK w Topolnie Wielkim, a także złożyć oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, że przywiezione odpady stanowią odpady komunalne.

Dostarczenie odpadów do PSZOK właściciel nieruchomości objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, organizuje we własnym zakresie i na własny koszt.