Skip to main content

Rewolucja odpadowa – co czeka gminę i jej mieszkańców

2012-04-24

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw.
Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W gminie Rychliki odbiór odpadów komunalnych według nowych zasad zacznie obowiązywać od  1 lipca 2013r.

Nowe regulacje prawne wprowadzają radykalne zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami za odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości rozliczali się z firmami wywozowymi, z którymi mieli zawarte umowy. Po wejściu w życie nowych przepisów to się zmieni, a właściciele nieruchomości będą składać do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i uiszczać do gminy opłatę. Gmina w przetargu wybierze firmę odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi  następować będą sukcesywnie. Do 31 grudnia 2012 r. Rada Gminy podejmie uchwały konieczne do wdrożenia systemu gospodarki odpadami.  Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy na całkowite wprowadzenie nowego systemu gmina ma czas do 30 czerwca 2013r.