Skip to main content

Prace publiczne

2007-06-20

Prace publiczne, interwencyjne, społeczno-użyteczne to jedne z form ograniczania bezrobocia, proponowana przez władze gminy bezrobotnym Półrocze to okres gdzie możemy dokonać oceny działalności samorządu w dziedzinie uruchamiania aktywnych form pomocy w ograniczaniu bezrobocia. Problem ten dotyczy wielu gmin gdzie likwidacji uległy Państwowe Gospodarstwa Rolne. Jest to również palący problem naszej gminy. Na koniec maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Filia w Pasłęku wyniosła 450 osób. Analiza za 5 miesięcy bieżącego roku wykazuje spadek w grupie bezrobotnych o 95 osób w odniesieniu do końca 2006r.

Zbliżający się okres nasilenia prac polowych i budowlanych, pozwala na wysunięcie wniosku, że tendencja malejącego bezrobocia będzie się utrzymywała. Wójt Gminy, już w pierwszym miesiącu swojej działalności, zajął się tym problemem. Złożone do PUP w Elblągu zapotrzebowanie na pozyskanie skierowań do prac: publicznych, interwencyjnych, społeczno-użytecznych przygotowanie zawodowe oraz staże zawierało 88 pozycji. Na dzień 15.06.br w ramach w/w form zatrudnienie uzyskało 41 osób. Podjęte zostały działania w wyniku których 20 następnych osób skierowanych zostanie do prac społeczno – użytecznych jeszcze w miesiącu czerwcu. Niepokojącym symptomem jest małe zainteresowanie formą podjęcia prac społeczno-użytecznych przez osoby bezrobotne. Osoby te pomimo, że tracą status bezrobotnego oraz świadczenia przyznane im przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – nie wyrażają woli podjęcia pracy. Zapewne przyjęta przy tej formie stawka wynagrodzenia ( 6 zł za godzinę) nie wszystkich satysfakcjonuje. Lecz wymiar świadczonej pracy – wynosi 40 godzin miesięcznie – stwarza możliwość podjęcia innego, dodatkowego zatrudnienia, dla osoby skierowanej do tych prac. Nie bez znaczenia jest tu aspekt moralny dający poczucie, że korzystając z pomocy GOPS można wykonać prace na rzecz wszystkich mieszkańców gminy, których dochody w pewnej części są odprowadzane na rzecz korzystających z pomocy społecznej. Taka integracja społeczna, poczucie że jest się potrzebnym, to niejednokrotnie przełamanie bariery niemocy.