Skip to main content

Projekt „Aktywność podstawą zatrudnienia…

2016-06-09

Fundacja Elbląg rozpoczyna realizację projektu „Aktywność podstawą zatrudnienia! – aktywizacja zawodowa osób pozostających  bez zatrudnienia po 29 roku życia z Elbląga i powiatu elbląskiego”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród 60-osobowej grupy niepełnosprawnych bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo po 29 roku życia z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie 1.06.2016-30.11.2017 r. W ramach dwóch edycji, trwających po 9 miesięcy (w każdej edycji wsparciem zostanie objętych po 30 uczestników), zostanie przeprowadzona kompleksowa i indywidualna aktywizacja zawodowo-edukacyjna
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

  • pogłębioną diagnozę,
  • warsztaty aktywizujące (trening interpersonalny, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, spotkania przedstawiające różne formy zatrudnienia),
  • indywidualne wsparcie psychologa i doradcy zawodowego,
  • szkolenia zawodowe i stypendia szkoleniowe,
  • staż zawodowy i stypendia stażowe,
  • wsparcie trenerów pracy oraz pomoc w zatrudnieniu.

W wyniku przeprowadzonych działań część uczestników uzyska zatrudnienie, zwiększą swoje kompetencje zawodowe i społeczne, nabędą doświadczenia zawodowego.
Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmujemy do 22 czerwca br. w biurze Fundacji Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 17 w Elblągu. Więcej informacji zainteresowani mogą uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.